Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: „Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”.

                                          

Ogłoszenie o naborze ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

„Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”.

Opis zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

  1. Opracowania mapy do celów projektowych,
  2. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych sieci (4 egz.),
  3. Opracowania projektów budowlanych przyłączy (dwa przyłącza w jednym opracowaniu) (4egz.)
  4. Opracowania przedmiarów robót, oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy (2 egz.),
  5. Opracowania kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy (1 egz.),
  6. Dostarczenia wersji elektronicznej dokumentacji (1 egz.).

Oferent musi załączyć do oferty posiadane uprawnienia do projektowania wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych, dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dowód wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kryteria oceny ofert:

  • cena brutto – 100 %

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów przyznanych za cenę oferty brutto. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę brutto

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto

Cbad - cena oferty badanej brutto

Termin wykonania zamówienia: do 03.06.2022 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz_ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Wstępna koncepcja przebiegu trasy sieci i przyłączy.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt w sprawie składania ofert:   Janusz Karwowski, telefon 87 423 28 79 wew.27,

            Łukasz Nowiński, telefon 87 423 28 79 wew.25,

 

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 02.02.2022 roku o godzinie 09:00. Termin ważności złożonych ofert: 7 dni.

Oferty zatytułowane  „Projekt sieci „Dworcowa/Wąglicka” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl

 

 

                                                                                                                            

 

Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 09:32
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 10107 razy