Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

W związku z uregulowaniami przewidzianymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO, poniżej zamieszczamy informację odnośnie obowiązku informacyjnego administratora danych.

Administrator:

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz,

Sekretariat
Tel. 87 423 28 79
Fax 87 423 39 67
sekretariat@pecpisz.pl

Dane kontaktowe IOD:

Kalinowski Andrzej

e-mail: ochrona_danych@pecpisz.pl 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • realizacja umowy z klientem – niezbędność danych do wykonania umowy;
 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie – niezbędność danych do udzielenia odpowiedzi;
 • cele podatkowe i księgowe – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • marketing bezpośredni oraz bezpieczeństwo administratora – prawnie uzasadniony interes administratora;
 • inne cele – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych mogą być organy administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje państwowe.

Zgoda

Przetwarzanie danych osobowych dla innych niż w/w celów oraz ich przekazywanie innym niż w/w odbiorcy może odbywać się wyłącznie za Państwa zgodą wyrażoną w sposób dobrowolny, świadomy i jednoznaczny. Jeżeli nastąpi zmiana celu przetwarzania danych osobowych zostaną Państwo poproszeni o udzielenie takiej zgody.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane będą przechowywane:

 • dla celów realizacji umowy – przez czas niezbędny do jej wykonania;
 • dla celów udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
 • dla celów podatkowych i księgowych – przez okres 5 lat obrachunkowych;
 • dla innych celów – do czasu wycofania zgody.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez administratora w/w danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnym momencie. Oświadczenie należy złożyć administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

Dane niezbędne do realizacji umowy

Podanie przez Państwa niektórych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa. Dane zbędne dla realizacji umowy nie są wymagane do jej zawarcia – niepodanie tych danych nie ma wpływu na realizację umowy.

Organ Nadzorczy

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez PEC Sp. z o.o. w Piszu narusza przepisy RODO przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Data powstania: wtorek, 21 lut 2023 09:37
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2023 09:38
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1022 razy