Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pec.bip.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pec.bip.hi.pl.
Data publikacji strony internetowej: 20.11.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.03.2021 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt adres poczty elektronicznej sekretariat@pecpisz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 423 28 79.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz

Biuro mieści się przy ul. Jagodnej 1C w Piszu. Do budynku biurowego prowadzi jedno wejście zlokalizowane od strony ul. Jagodnej, wchodzi się z parkingu zlokalizowanego przed biurowcem. Do wejścia głównego prowadzą schody (dziesięć stopni). Punkt Obsługi Klienta (Sekretariat) znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego.

Istnieje możliwość przyjęcia zgłoszenia od osób na wózkach. Po wcześniejszym, wykonanym telefonie pod nr 87 423 28 79 i umówieniu terminu wizyty, pracownik sekretariatu wyjdzie przed wejście do oczekującego klienta i pomoże w załatwieniu sprawy.

PEC Sp. z o.o. w Piszu nie posiada wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – możliwość korzystania z miejsc parkingowych znajduje się bezpośrednio przy budynku biurowca.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Beaille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dane kontaktowe:

numer telefonu 87 423 2879, adres e-mail: sekretariat@pecpisz.pl.

Data powstania: środa, 10 mar 2021 07:26
Data opublikowania: środa, 10 mar 2021 07:31
Data edycji: środa, 10 mar 2021 09:09
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 2441 razy
Ilość edycji: 3